Nota legal, y condiciones de uso y contratación

El siguiente texto legal es en catalán:

Identificación

En compliment de les obligacions establertes a la LSSI, es posa en coneixement que la pàgina web i el domini www.canmencio.com és propietat de:

CAN MENCIÓ Plaça Major, 17 17811 – Santa Pau, Girona CIF: B17460148 info@canmencio.com

Política de protecció de dades personals

Alguns serveis prestats en aquest web contenen condicions particulars específiques en matèria de protecció de dades personals. Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats. CAN MENCIÓ, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD, el seu Reglament de Desenvolupament RD1720/2007, de 21 de desembre, i el Reglament General UE2016/679 de Protecció de Dades (RGPD) del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril del 2006.

CAN MENCIÓ, com a allotjament de turisme rural, no comunicarà les dades de la reserva a terceres empreses a no ser que sigui imprescindible per a la prestació del servei i prèvia informació sol·licitant el consentiment exprés. L’usuari reconeix la gestió que realitza CAN MENCIÓ i autoritza a la realització d’aquestes comunicacions de dades amb l’única finalitat de gestionar correctament la reserva des del punt de vista administratiu, comptable i fiscal, així com per enviar comunicacions comercials de publicitat, promoció i màrqueting sobre els nostres productes i serveis (en cas que ho sol·liciti expressament).

Si un usuari fa una reserva a través de la nostra pàgina web haurà d’emplenar un formulari amb les seves dades personals (nom, correu electrònic i telèfon, així com les dades fiscals en cas de requerir factura), dades per les quals s’ha obtingut consentiment exprés per al seu tractament per part de l’interessat i que són estrictament necessàries per gestionar la seva reserva i mantenir periòdicament informat sobre noves ofertes o promocions a través del nostre servei de butlletí electrònic (en cas que ho sol·liciti expressament). Per gestionar les reserves dels menors de 16 anys serà imprescindible l’autorització i consentiment dels pares o tutors legals.

Les dades que l’usuari faciliti seran tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats diferents per a les quals han estat autoritzats. CAN MENCIÓ assumeix la responsabilitat en l’adopció de mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD, el seu Reglament de Desenvolupament RD1720/2007, de 21 de desembre, i el Reglament General UE2016/679 de Protecció de Dades (RGPD) del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril del 2006

Des de CAN MENCIÓ no demanem a l’usuari en cap moment les seves dades bancàries. En el moment de realitzar el pagament de la reserva l’usuari podrà fer una transferència bancària, o accedirà a una plataforma de pagament segura aliena a CAN MENCIÓ, on se li demanarà que introdueixi les dades de la targeta de crèdit per fer efectiu el pagament de la reserva. L’usuari estarà en un entorn segur dotat de totes les mesures de seguretat exigides per a garantir la confidencialitat de les seves dades.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinença, reservant a CAN MENCIÓ el dret a no prestar els serveis demanats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequades, inexactes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, es realitzen de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reglament General UE2016/679 de Protecció de Dades (RGPD) del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril del 2006, i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic. Així, CAN MENCIÓ informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els seus drets d’informació, de transparència, de rectificació, de cancel·lació, de supressió i/o oblit, de limitació o oposició, i de portabilitat al tractament de les dades de caràcter personal subministrades a través de la nostra pàgina web, mitjançant comunicació escrita dirigida al contacte especificat a l’apartat de nota legal (que esdevindrà el responsable del tractament de dades de l’organització) o directament a l’autoritat de protecció de dades corresponent.

Aquestes dades personals romandran en servidors segurs aliens a CAN MENCIÓ per a futures relacions contractuals o per a futures campanyes publicitàries (en cas que ho sol·liciti expressament).

Atenent a les dades que sol·licitem, que en cap cas es poden considerar d’alt risc o sensibles o de tractament a gran escala, l’avaluació d’impacte del tractament de dades personals conclou que aquest no representa cap risc per als drets i llibertats de les persones físiques ni per motiu d’origen, naturalesa, particularitat, gravetat de risc.

Així no obstant, en cas d’una fallada de seguretat es comunicarà a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en un termini màxim de 72 hores, i es comunicarà als usuaris afectats si hi ha algun risc per als seus drets.

Termes o condicions generals

El present document té per finalitat regular els TERMES o CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ dels serveis de reserva en línia (en endavant, els serveis) de CAN MENCIÓ. Els Termes «vostè» i «usuari» s’empren aquí per referir-se a tots els individus i / o entitats que per qualsevol raó accedeixin a www.canmencio.com o utilitzin els serveis.

La utilització d’aquests serveis, suposarà la validesa i l’acceptació plena i sense reserves de tots i cadascun dels Termes i / o Condicions Generals, en la darrera versió actualitzada, es consideraran automàticament incorporats al contracte que se subscrigui amb CAN MENCIÓ, sense que sigui necessari transcriure-ho en aquest contracte.

Ús dels serveis de reserva en línea (on line)

1. Els serveis de reserva en línia tenen per finalitat la reserva d’habitacions a CAN MENCIÓ. LA UTILITZACIÓ D’AQUESTS SERVEIS SUPOSARÀ LA VALIDESA I TAMBÉ L’ACCEPTACIÓ PLENA I SENSE RESERVES DE TOTS I CADASCUN DELS TERMES O CONDICIONS GENERALS EN LA SEVA VERSIÓ MÉS ACTUALITZADA I ES CONSIDERARAN AUTOMÀTICAMENT INCORPORATS EN EL CONTRACTE QUE SUBSCRIGUI AMB CAN MENCIÓ, SENSE QUE SIGUI NECESSARI TRANSCRIURE-HO EN AQUEST CONTRACTE. .

2 Procediment de contractació: En utilitzar el servei, l’usuari rebrà un correu de confirmació en el qual s’inclourà la confirmació que la seva ordre de compra està en procés de confirmació. Si vostè és consumidor, un cop realitzat el càrrec corresponent a la reserva, rebrà un correu que li ho confirmarà. Així mateix, aquest correu li servirà com a comprovant d’aquesta reserva.

3. Resolució del contracte o cancel·lació de la reserva: En cas d’anul·lació de la reserva caldrà comunicar-ho a CAN MENCIÓ mitjançant comunicació fefaent. L’anul·lació de la reserva dins dels 30 dies anteriors a la data d’entrada a l’allotjament suposarà la pèrdua de la quantitat entregada a compte, que quedarà a disposició del titular de l’establiment turístic. Així no obstant, CAN MENCIÓ preferentment donarà l’oportunitat de no aplicar cap despesa anticipada o addicional a les reserves cancel·lades en concepte d’indemnització pels danys i perjudicis causats per despeses de gestió i comunicació i manca d’oportunitat d’ocupació de l’allotjament, mantenint en dipòsit la quantitat de paga i senyal en favor de l’usuari durant el període d’un any.

4. Preus per habitació i nit. Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que s’hi indiqui. Quan hi hagi raons justificables, CAN MENCIÓ es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís. Els preus relatius a la reserva se li indicaran durant el procés de reserva. Als preus se’ls aplica l’IVA, sense perjudici que se’ls apliquin també impostos addicionals d’acord amb la regulació local vigent.

5. Els preus que es mostren en el moment de la reserva inclouen IVA (o l’impost equivalent) segons la tarifa impositiva aplicable en el moment. En cas que la tarifa impositiva canviés entre la data de la reserva i la data del lliurament dels serveis, fet que generaria una disparitat, d’acord amb les regulacions impositives, la tarifa impositiva que s’aplica al preu final serà la que correspongués en el moment del lliurament dels serveis o l’acumulació de l’impost, fins i tot en els casos en què això ocasionés un augment en relació amb el preu final indicat al client durant la reserva.

6. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen els presents Termes i / o Condicions Generals de contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb fins o efectes il•lícits i / o contraris al que estableixen els presents Termes i / o Condicions Generals de contractació, lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma , puguin danyar els serveis, CAN MENCIÓ i / o la seva imatge.

7. CAN MENCIÓ podrà, per a major agilitat i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis prestats, o les condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de CAN MENCIÓ, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l’adreça de correu electrònic: info@canmencio.com.

Ús correcte dels continguts del web per l’usuari

1. CAN MENCIÓ declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, etc.) que apareixen en aquest web són de la seva propietat i / o es troben legítimament explotats en virtut d’acords o llicències d’ús, i estan degudament protegits per la normativa existent sobre propietat industrial. L’usuari s’obliga a utilitzar el lloc web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:

(a) Suprimir, eludir o manipular el «copyright», les marques i altres dades identificatives dels drets de CAN MENCIÓ o dels seus titulars incorporats als continguts i / o productes comercialitzats des del lloc web de CAN MENCIÓ, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir.

(b) Emprar els continguts i, en particular, la informació de CAN MENCIÓ obtinguda a través del seu lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol • licitats dirigits a una pluralitat de persones.

(c) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

(d) En general, utilitzar els continguts, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats en l’ordre públic. CAN MENCIÓ no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web.

2. Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual. En el cas que un usuari o un tercer considerin que qualsevol dels continguts ha estat introduït en el seu lloc web amb violació dels seus drets de propietat intel•lectual haurà d’enviar una notificació a CAN MENCIÓ amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits, així com el lloc web.

Dret de modificació dels Termes o Condicions Generals de contractació

CAN MENCIÓ es reserva el dret de modificar els presents Termes i / o Condicions Generals de contractació, i informar als usuaris de les modificacions efectuades a través de www.canmencio.com.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

CAN MENCIÓ NO GARANTEIX LA FIABILITAT, DISPONIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS SERVEIS POSATS A DISPOSICIÓ DE L’USUARI, PER LA QUAL COSA EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I / O PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE’S A LA FALTA DE DISPONIBILITAT, FIABILITAT O CONTINUÏTAT DE LA SEVA PÀGINA WEB O DELS SEUS SERVEIS. TOT I AIXÒ, INTENTARÀ FACILITAR, EN LA MESURA DE LES SEVES POSSIBILITATS, AJUDA TÈCNICA A LA PERSONA AFECTADA, I TAMBÉ INTENTARÀ RESTABLIR IMMEDIATAMENT LA INTERRUPCIÓ, POSANT A LA SEVA DISPOSICIÓ, EN LA MESURA DE LES SEVES POSSIBILITATS, MITJANS ALTERNATIUS.

CAN MENCIÓ NO S’OBLIGA A CONTROLAR I NO CONTROLA AMB CARÀCTER PREVI, L’ABSÈNCIA DE VIRUS O ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS, QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL PROGRAMARI O HARDWARE DELS USUARIS O PERSONES QUE VISITEN LES PÀGINES, PER LA QUAL COSA NO RESPONDRÀ DANYS I PERJUDICIS DE QUALSEVOL NATURALESA QUE SE’N PUGUIN DERIVAR.

3 SI CAN MENCIÓ, MALGRAT ACTUAR AMB LA PREVISIÓ I DILIGÈNCIA DEGUDES, NO POGUÉS FACILITAR LES HABITACIONS CONTRACTADES PER RAONS QUE NO FOSSIN IMPUTABLES, I SI EXISTÍS INCAPACITAT DE PRESTAR SERVEIS EN LES CONDICIONS PACTADES, CAN MENCIÓ OFERIRIA A L’USUARI LA POSSIBILITAT D’OPTAR PEL REEMBORSAMENT TOTAL DEL ABONAT O PER LA SEVA SUBSTITUCIÓ PER UN ALTRE SERVEI DE CARACTERÍSTIQUES SIMILARS QUANT A CATEGORIA O QUALITAT. SI DE LA SUBSTITUCIÓ DEL SERVEI RESULTÉS D’INFERIOR CATEGORIA O QUALITAT, CAN MENCIÓ REEMBORSARIA LA DIFERÈNCIA.

Salvaguarda dels Termes o Condicions Generals de contractació

Si una de les estipulacions dels presents Termes o Condicions Generals de contractació fos declarada nul·la o inoperant, la resta dels Termes o Condicions Generals es mantindríen en els termes acordats. CAN MENCIÓ es compromet a substituir l’estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se tant com sigui possible a la intenció inicialment perseguida per ambdues parts. CAP ESTIPULACIÓ EN AQUEST CONTRACTE AFECTARÀ LES DISPOSICIONS IMPERATIVES EN MATÈRIA DE CONSUMIDORS. SI NO ÉS UN CONSUMIDOR, VOSTÈ RENUNCIA EXPRESSAMENT AL SEU DRET DE DESISTIMENT.

Web www.canmencio.com i acceptació de normes d’ús

L’usuari és conscient que l’ús dels serveis de reserva en línia implica l’acceptació plena i sense reserves de cadascuna de les clàusules integrants de les normes d’ús de www.canmencio.com, en la versió publicada per CAN MENCIÓ en el moment mateix que l’usuari contracti el servei. Aquestes normes d’ús completen els presents Termes o Condicions Generals en tot allò en què aquestes no s’hi oposin. Per això, l’usuari ha de ser conscient de la importància de consultar les normes d’aquesta pàgina, amb anterioritat a l’accés i/o ús d’aquests serveis.

Llei aplicable i Jurisdicció competent

Aquests Termes o Condicions Generals de contractació es regeixen per la llei espanyola. CAN MENCIÓ i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o / a qualsevol altre que, si escau , pogués correspondre’ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Girona. Constitueix aquest contracte l’expressió completa i íntegra de l’acord entre CAN MENCIÓ i l’usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdós.